นายสมศักดิ์ ผลประเสริฐศรี

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุธาทิพย์ จุลบุตร

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางจรรยา นราธรสวัสดิกุล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุญช่วย จุลบุตร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางมยุรี เข็มทอง

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายไพบูลย์ ตันคงจำรัสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายไพบูลย์ ตันคงจำรัสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางภฤดา แสงสินศร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางอัจนา เจศรีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวจารุณี ภักดีโต

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย

นิติกรชำนาญการ

นางสาวนฤมล ลิ้มตระกูล

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางภิชา ฟักศรี

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

เภสัชกรชำนาญการ

นายสันทัศน์ ทองงามดี

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เภสัชกรชำนาญการ

นายณพงศ์ธัช คำสอน

หัวหน้าเลขานุการ

เภสัชกรชำนาญการ

นายชรัณ ธรสุทธิสกุล

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมภายใน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายปิติพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ